Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoder inom KBT

 • Kognitiva processer 
 • Beteendeinterventioner
 • EMDR Eye Movement Desensitisation and Reprocessing
 • ACT Acceptance Comittment Therapy
 • MBCT/MBSR Mindfulness
 • Schematerapi
 • CFT Compassion Fokuserad Terapi
 • Bild och Kreativa tekniker
 • Livsstilsbalansering
 • Stabiliseringsövningar:

Kroppskännedom och Affekt (känslo)hantering

Andning och avspänning

Taktil Massage

EFT (Emotional Freedom Technique)

Vad är KBT Kognitiv Beteende Psykoterapi?

Kognitiv beteende psykoterapi innefattar idag många olika arbetsmetoder.Allt från att man utgår från  beteendeterapi, kognitiva processer, neurovetenskap till ”tredjevågens” övningar såsom acceptans och mindfulness samt kroppsorienterande metoder.

En erfaren psykoterapeut använder olika metoder utifrån individens resurser och behov i syfte till att sträva mot terapimålet.

Inledningsvis försöker man öka förståelsen för upplevelsen av här och nu situationen. Vad har hänt i livet senaste tiden? Vilka omgivningsfaktorer påverkar situationen? Man ser på anknytningmönster från tidiga relationer och tidigare livshändelser för att förstå hur det påverkar de dagliga mönstren och samspelet med omgivningen.

En del av terapin handlar om att lära sig förstå mer, psykoeducation. Man får kunskap om olika förklaringmodeller och teorier om generella och naturliga biologiska processer och mentala reaktioner utifrån genetiska, psykosociala och miljöpåverkade faktorer.

Man har sett att mående är starkt förknippat med hur väl man känner en känsla av sammanhang, KASAM, i sitt liv samt hur väl man har förmåga att leva efter sina inre värderingar. När man börjar röra sig mot de egna värderingarna kan andra sätt att förhålla sig till inre upplevelser utvecklas.

I en del fall behöver ibland terapin inledas med motiverande samtal och riktade värderingar för att man ska bli mer målorienterad och aktiv i terapin.

Kognitiva metoder syftar till att förändra eller omvärdera tankar, antingen för sin egen skull eller som en förberedelse inför andra beteendetekniker. Man tränar på att bli uppmärksam på de hastiga negativa tankar som automatiskt följer vissa känslor eller tvärtom. När man lärt sig att identifiera dessa tankar kan man ifrågasätta innebörden. Man argumenterar för och emot sin tolkning, hittar alternativa tankar. Man kan också öva på att se på sina tankar som just bara tankar, utan att behöva reagera på innehållet.

Beteendeterapeutiska metoder utgår från inlärningsteorier och riktar fokus på att inventera hur beteendet leder till olika konsekvenser. Man kan utgå från överskott och underskott och schemalägga händelseförloppet, beteendekedjan och hitta alternativa lösningar.

Exponering på olika vis är ofta en stor del av terapin. Efter att man hittat fungerande stabiliseringsmetoder och förstått innebörden av acceptans och medveten närvaro får man stöd till att konfronteras med ett stimulus som utlöser det som känns obehagligt. Exponering sker systematiskt i små steg tills ångesten minskar eller helt försvinner. Den kan ske både i fantasin och i verkligheten. Syftet är att erfara att det som fruktas minskar i betydelse om man tillåter känslan och stannar kvar i situationen.

Innan man börjar exponeringar behövs förmåga till stabilisering. Därför behöver man ibland ägna en del tid till stabiliseringsövningar.

Färdighetsträning/Modellinlärning används exempelvis i vissa problem i samspel med andra människor som kan leda till missuppfattningar som beror på brist av sociala färdigheter. Det kan bero på en uppväxtmiljö som inte främjat samspel eller att individen har en oförmåga till inlärning tex pga neuropsykiatriskt tillstånd såsom tex asperger/autism ,ADHD.

Livsstilsförändringar är ibland en nödvändig del eftersom brist på sömn, motion, näring, fritid eller överkonsumtion av arbete, mat, tobak, alkohol och droger påverkar ämnesomsättning och hormonproduktion som i sin tur påverkar de mentala processerna. Oftast främjas både mental och fysisk läkning av att reglera sin livsstil.

I andra fall behöver man inleda med mindre fokus på de mentala/kognitiva processerna och istället utgå från kroppens signaler och känslor, s k ”bottom-up” processer.

Syftet i stort är att öka den psykologiska flexibiliteten och därmed förståelse till sig själv och andra. Med ökad medvetenhet till sina möjligheter ökar viljan att våga möta sina rädslor och hinder vilket gör att man växer som människa.

Läs mer om Behandlingsmetoder

Tjänster till individ och företag

 • Friskvård/Förebyggande hälsovård                                           
 • Livsstilskartläggning/Livsstilsförändring 
 • Coachingsamtal/Ledarskapsutveckling 
 • Kurs/utbildning och gruppverksamhet 
 • Handledning till individer och grupper