Sekretess

SEKRETESS

Självklart hanteras all kontakt med diskretion. Allt personligt material som framförs muntligt och ev. skriftligt  har absolut sekretess enligt sekretesslagen för legitimerad personal.

Enlig journalföringslagen har legitimerad personal skyldighet att föra kortfattad journal som också är sekretessbelagd.

All konversation via mail eller sms är inte helt säker från intrång därför rekommenderas endast icke sekretessbelagda uppgifter att föras via detta.

Är uppdraget beställt av annan aktör t.ex. en arbetsgivare, en målsman kommer ramarna kring ärendet såsom planering och målsättning föras även till denne, dock kommer inte personligt specifika detaljer och uppgifter kring den enskilde individen att lämnas ut utan skriftligt godkännande av individen.

Ifall någon är en fara för sig själv eller någon annan kontaktas läkare som får bedöma tillståndet.  Som legitimerad personal har man endast skyldighet att anmäla pågående brott som har 2 års strafflängd. Ifall det framkommer att något barn far illa gör man en ”orosanmälan” till socialnämnden.

Det är viktigt att du känner dig så trygg som möjligt och därför är det viktigt att du framför synpunkter och frågeställningar kotinuerligt till mig.

Mina tjänster

  • KBT psykoterapi
  • Traumaterapi
  • Krishantering          
  • Rehabilitering 
  • Friskvård/Förebyggande hälsovård                                         
  • Livsstilskartläggning/Livsstilsförändring 
  • Coachingsamtal/Ledarskapsutveckling 
  • Kurs/utbildning och gruppverksamhet 
  • Handledning till individer och grupper